ADA - Programy

Czynsze

Moduł Czynsze pozwala na wykonywanie zasadniczych operacji związanych z rozliczaniem czynszu za lokale mieszkalne, użytkowe, garaże, tereny dzierżawne itd.  Program wykonuje naliczenia wg dowolnych zasad, specyficznych dla różnych administracji, rejestruje wpłaty, dokonuje korekt. Wpłaty mogą być wprowadzane ręcznie, względnie importowane z modułu Kasa czy też z banku (wymagany moduł Rachunki wirtualne).

Księgowania mogą być dokonywane na dowolne konta wg wcześniej zadanego schematu.

Program pozwala na automatyczne naliczanie podatku VAT dla wskazanych lokali, według dowolnych stawek, dla każdego składnika czynszu, wystawianie faktur VAT albo rachunków,

Istnieje możliwość przydziału jednemu najemcy kilku lokali czy kilku najemcom jednego lokalu.

Operator ma zawsze wgląd do danych historycznych, a także istnieje możliwość naliczania w przód, na miesiące przyszłe, celem np. powiadomienia lokatorów o przyszłej wysokości czynszu.

Możliwość naliczania kar za zwłokę i księgowania ich na osobne konta.

Program umożliwia tworzenie dowolnych wykazów oraz zliczanie danych dotyczących lokali, lokatorów, wpłat, korekt, stanów kont, zaległości oraz kar, za pomocą uniwersalnego mechanizmu.

Pism do lokatorów można drukować wg schematów stałych, albo tworzyć własne wzorce pism. Istnieje też możliwość wysyłania informacji automatycznie na adres mailowy najemcy.

Program zapewnia pełną sprawozdawczość miesięczną i narastającą, sprawozdania roczne itp. Istnieje możliwość eksportu danych z baz do arkusza kalkulacyjnego Excel.

Program obsługuje czytniki kodów kreskowych i może samodzielnie drukować książeczki czynszowe z kodami kreskowymi lub bez na arkuszach przelewów. Bazy programu są wspólne z innym programami systemu ADA.

 

Czynsze - rachunki wirtualne

Dodatek do programu Czynsze realizujący import danych z banku (wpłaty czynszowe na indywidualne rachunki lokatorów).

Czynsze - Rozliczenia CO

Dodatek do programu Czynsze realizujący import i eksport danych pomiędzy programem Media a firmą rozliczającą CO. Może być stosowany do innych mediów.

Media

Moduł Media umożliwia rejestrowanie liczników pomiarowych (wody zimnej, wody ciepłej, gazu itp.), porównywanie stanów liczników i wykonywanie rozliczeń zużycia mediów.

Rozliczenia następują na podstawie liczników indywidualnych oraz zbiorczych (jeśli występują). Każdy odbiorca może mieć zainstalowaną dowolną liczbę liczników.

Program Media ściśle współpracuje z programem Czynsze, skąd pobiera wartości naliczeń i dokonanych już wpłat. Po rozliczeniu wartości należności względnie nadpłat przekazywane są do programu Czynsze. Do programu Czynsze mogą tez być przekazywane nowo wyliczone normy zużycia.

Program pilnuje terminów legalizacji liczników, tworzy ich wykazy. Tworzy też w razie potrzeby listy do odczytów dla inkasentów. Współpracuje z komputerkami przenośnymi PSION.

Korespondencja do lokatorów, w tym rozliczenia, mogą być generowane tak z programu Media, jak i z programu Czynsze, gdyż programy pracują łącznie.

F-K

Program F-K (finansowo-księgowy) przeznaczony jest do prowadzenia księgowości dowolnej firmy.

Program pozwala na zakładanie dowolnej wieloznakowej struktury planu kont (konta do 40 znaków), rejestrację dokumentów księgowych bieżących oraz “w przód” (z miesięcy innych niż bieżący), księgowanie pojedyncze, grupowe, wg schematów.

Z programu można uzyskiwać dowolne wykazy wg zadanych kryteriów, tworzyć i drukować dowolne pisma pojedyncze i seryjne do kontrahentów (np. potwierdzenia salda, wezwania do zapłaty, wykaz obrotów i inne).

Możliwość prowadzenia kilku rejestrów VAT, rejestru zakupów i sprzedaży, drukowania faktur, przelewów. Rozliczanie kosztów, z możliwością podziału na budynki.

Kasa

Program Kasa wspomaga pracę kasjerka. Rejestruje operacje kasowe z wypełnianiem odpowiednich dokumentów (KP, KW, inne), drukuje je i wykonuje raporty kasowe i bankowe.  Program współpracuje z programami FK oraz Czynsze (kasjerka przy wpłatach czynszowych widzi stany konta wpłacającego).  Możliwość prowadzenia wielu kas.

Windykacje

Program Windykacje wspomaga zarządzanie i organizacje danych o długach kontrahentów względem firmy. Rejestruje sprawy wewnętrzne, sądowe, komornicze, a w następstwie sposoby załatwienia spraw, wyroki itd.  Umożliwia wydruk analiz, wezwań, i innych.

Program umożliwia tez wyszukiwanie dłużników wg zadanych kryteriów.

Wkłady

Program do prowadzenia rejestracji wkładów mieszkaniowych członków spółdzielni mieszkaniowej (aktywnych oraz byłych). Możliwość księgowania na wielu kontach, samodzielnie definiowanych. Przeliczanie wkładów mieszkaniowych wg zadanych wzorów. Waloryzacja, deprecjacja wkładów. Realizacja operacji księgowych pomiędzy dowolnymi kontami członka oraz pomiędzy kontami członka a kontami zewnętrznymi.

Sekretariat

Program do sekretariatu. Zawiera terminarz, rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej, obsługę poczty wewnętrznej (sieciowej). Możliwość adresowania kopert z wykazu kontrahentów. Obsługa poczty elektronicznej (e-mail).

Ewidencja Nieruchomości

Program do rejestracji nieruchomości  (obiekty, grunty, środki trwałe). Prowadzi księgi wieczyste, zakłada karty obiektów, generuje różnego rodzaju wydruki.

Kredyty

Program do prowadzenia analityki zadłużenia kredytowego mieszkańców i spółdzielni wobec banku (kredyt, odsetki) i wobec budżetu (odsetki wykupione, waloryzacja, indeksacja).

Rozliczenia wg procentu wartości mieszkania lub wg normatywu lub wg innych kryteriów czy stopy procentowej.  Rozliczanie kont analitycznych wg rzeczywistych spłat mieszkańców albo wg naliczeń rat kredytu przez spółdzielnię. Rozliczenia z członkami, którzy mają odroczony (zawieszony) kredyt. Program jest przystosowany do systemu DOS, a kredyty KFM - do Windows.

ADA Info

Program przeznaczony dla kierownictwa jednostki. Łączy dane z kilku programów (Czynsze, Media FK, Wkłady) i pozwala na przegląd danych z tych programów. Nie pozwala na żadne modyfikacje, co zabezpiecza przed przypadkowym dokonaniem zmian.

ADA WEB

Program umożliwia lokatorom wgląd do stanu swoich kont poprzez przeglądarkę internetową (Internet). Przegląd jest możliwy po nadaniu przez operatora indywidualnego kodu (hasła).

DCM

Program gromadzi dane dotyczące nt. kandydatów, członków oczekujących, członków zamieszkałych i byłych spółdzielni mieszkaniowej, realizuje przydziały mieszkań członkom oczekującym. Możliwość wydruku przydziałów. Obsługa cesji, rezygnacji z członkostwa, zamiany mieszkań, zarówno dobrowolnych jak i przez spółdzielnię. Program pozwala na samodzielne przygotowanie wzorców oraz wydruk dowolnego typu korespondencji seryjnej do wybranych lokatorów (edytor tekstów).

Zgłoszenia

Program rejestracji i kontroli różnych zgłoszeń i spraw do działu administracyjno-technicznego (np. zgłoszenia usterek, zgłoszenia spraw do załatwienia itp.).

Ewidencja i kontrola terminu i sposobu realizacji zgłoszeń. Przydział spraw do wykonawców. Rozliczanie wykonawców.

Środki Trwałe

Program prowadzi ewidencję środków trwałych (niezależnie: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, wyposażenie). Możliwość przydziału danego środka do pracownika względnie do działu (osoby odpowiedzialne), możliwość inwentaryzacji (program drukuje arkusze do spisu z natury). Wyliczanie amortyzacji, umorzenia, likwidacji środka oraz inne operacje księgowe.

Magazyn

Program umożliwia obsługę wielu magazynów. Prowadzi kartoteki indeksu materiałowego (przegląd, wydruk, aktualizacja, wprowadzanie nowych pozycji, wykazy materiałów spełniających zadane kryterium). Możliwość wprowadzania oraz księgowania dokumentów obrotu materiałowego pojedynczo lub w postaci paczek dokumentów, obsługa inwentaryzacji, przeceny i inne modyfikacje. Różnego rodzaju zestawienia.